ترجمه سایت به زبان آلمانی

19 بهمن 1398

 ترجمه آلمانی سایت

چگونگی ترجمه آلمانی سایت

ترجمه آلمانی سایت، برایاینکه افراد زیادی را به بازدید از سایت دعوت می کندو همچنین کسب و کار افراد را در دنیای دیگری نیز به نمایش می گذارد از اهمیت ویژه‌ایبرخودار است. زبان آلمانی هم اکنون در سایت‌ها به عنوان سومین زبان کاربردی مورداستفاده قرار می‌گیرد و همین امر باعث شده است که سایت‌ها به دنبال ترجمه‌ی محتوایخود به این زبان روی آورند.

همان گونه که بیان شدهاست ترجمه برای سایت یکی از اصولی است که باعث جذب و بالا رفتن بازدید سایت می‌شود.مطمئناً هر کسب و کاری که اقدام به راه اندازی سایت می‌کند در اولین قدم هدف ازاین کار ارتقای سایت خود و بالا بردن فروش و بازدید می‌باشد که این با هدف گذاری وبرنامه ریزی امکان دارد. در ادامه ی این بحث در مورد چگونگی ترجمه و آشنایی بازبان آلمانی می‌پردازیم و این که چگونه ترجمه‌ی زبان آلمانی می‌تواند به شما دربالا رفتن بازدید سایت کمک کند.

آشنایی با زبان آلمانی

در یک برهه از زمان، اکثرافراد به دنبال یاد گیری زبان انگلیسی بودند و سعی می‌کردند برای این از یکدیگرپیشی بگیرند. اکنون وضعیت تغییر پیدا کرده است و زبان انگلیسی به عنوان یک پیشنیاز برای یاد گیری زبان ‌های خارجی می‌باشد. اکنون خیلی از افراد به دنبالیادگیری زبان آلمانی و یا فرانسوی هستند. زبان آلمانی به عنوان دومین زبان شناختهشده است ولی در بین سایت‌ها و وب سایت‌ها بعد از زبان روسی به عنوان زبان سوم می‌باشد.

کشورهایی که بعد از آلماناز زبان آلمانی استفاده می‌کنند، سوئیس، لختن اشتاین، اتریش،لوکزلمبورگ، بخش‌هایاز ایتالیا و بلژیک می‌توان نام برد که در این منطقه‌ها استفاده از زبان آلمانیبیشتر است.

افرادی به دنبال ترجمه آلمانی هستند که در وهله‌ی اول قصد مهاجرت به اینکشور را داشته و یا اینکه می‌خواهند برای ادامه ی تحصیل وارد این کشور شوند.افرادی هم که کار آن‌ها ترجمه‌ی محتواهای آلمانی است میتوانند از خدمات دارالترجمهاستفاده نمایند. در ضمن کسانی که قصد دراند با کشور آلمان در رابطه با اقتصاد وتجارت در ارتباط باشند نیاز مبرم به یاد گیری این زبان دارند.


لازم به ذکر است که اززبان آلمانی به عنوان یک زبان سخت نام برده می‌شود. یاد گیری زبان‌های خارجیمطمئناً کار آسانی نیست و به خاطر این است، که هر کدام از قواعد و دستورهای خاصیپیروی می‌کنند. زبان آلمانی به خاطر اینکه دارای پیچیدگی بوده و طولانی می‌باشد وهمچنین از قواعد نامتعارف استفاده می‌کند باعث شده است که به عنوان یک زبان سختشناخته شود.


دلایل یادگیری زبانآلمانی

برای اینکه شما به دنبال یک زبان خاص برویدقبل از هر چیز باید هدف خود را مشخص کنید. این اهداف باید در مورد شما باشد یعنیاینکه هدف باید برای شما کاربردی باشد این اهداف ممکن است در مورد شرایط اقتصادی،مهاجرت، تحصیل و یا غیره ‌باشد.


در این قسمت چند دلیل برای یادگیری اینزبان برای شما مطرح میکنیم که می تواند به شما کمک زیادی در انتخاب زبان آلمانیبرای سایت ها کند:


1.آلمان به عنوان یک کشور اقتصادی دراتحادیه اروپا با ایران شراکت می‌کند و همچین این کشور به عنوان دومین شریک ایراندر دنیا محسوب می‌شود.

2.زبان آلمانی، به عنوان زبان دوم درایران مطرح است و بعد از زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارد. در اتحادیه‌ی اروپااستفاده از زبان آلمانی بیشتر از زبان‌های دیگر است.

3.کشور آلمان به عنوان یک کشور صنعتیشناخته شده است و این قابلیت را دارد که دانشجویان ایرانی که قصد دارند در رشتههای صنعت ادامه تحصیل بدهند را رد کشور خود به عنوان دانشجو بپذیرند.

4.بین دو کشور ایران و آلمان درمسائل فرهنگی و هنری نیز تبادل و دوستی برقرار بوده است به طوری که نوشته‌هایایران شناسی توسط کشور آلمان ترجمه شده است.

5.زبان آلمانی به عنوان یک زبان علمو صنعت شناخته شده است.

6.در یادگیری زبان آلمانی، به خاطراینکه زبان انگلیسی و زبان آلمانی کلمات مشترکی دارند باعث یادگیری آسان آن می‌شود.

7.یادگیری زبان آلمانی کمک می‌کند کهیکی از زبان‌های هنری و فلسفی اروپا را شناسایی کرد.

8.ایران به عنوان یک کشور توریستی،بیشترین توریست‌ها از کشور آلمان وارد ایران می‌شود.


این فقط تعدادی از کاربردهای یادگیری اینزبان بزرگ و کاربردی می‌باشد. که فقط برای معرفی و اینکه چرا نیاز است آن رابیاموزیم به آن ها شاره کردیم.

از علت هایی که می توان براثی ترجمه سایتبه زبان آلمانی به آن اشاره کرد می توان موارد زیر را نام برد:

-استفاده کردن کاربران آلمانی ازسایت

-کاربرد زبان آلمانی در سایت ها بهعنوان سومین زبان مطرح

-دعوت از کاربران آلمانی زبان برایبازدید از سایت

-بالا بردن رینک سایت و همچنین آماربازدید، که این امر باعث می شود فروش و درآمد بالایی از سایت به دست آورند.

-آشنایی کاربران آلمانی با کسب وکارهای ایرانی و اینکه احتمال این وجود دارد بین کسب و کارها تبادل و تجارت اتفاقبیفتد.

در کل می توان گفت که این کار می تواند بهسود دهی سایت کمک کرده و کسب و کار را افزایش دهد.

ترجمه آلمانی به فارسی

هم اکنون که ترجمه سایت بهزبان های مختلف در حال رشد است و سایت‌ها ی مترجمی و مؤسسات زیادی اقدام به ترجمهانواع زبان‌ها به زبان فارسی و یا بالعکس کرده‌اند باید قبل از اینکه اقدام بهانتخاب یک شرکت و یا موسسه مترجمی کنید با نوع ترجمه کار آشنا شوید.

اگر شما قصد دارید که ترجمه خود را ازآلمانی به فارسی بازگردانید باید از اینکه یک موسسه و یا سایت مورد اطمینان راانتخاب کنید چرا که هر مکانی قادر نیست که ترجمه ی با کیفیت ارائه دهد برای همیندر انتخاب یکی موسسه و دارالترجمه به نکات زیر دقت کنید.

خیلی از افراد و اشخاص به دنبال استفاده ازابزارهای گوگل هستند تا ترجمه متون خود را انجام دهند ولی باید به این نکته توجهکنند که تنها ترجمه با استفاده از گوگل امکان پذیر نمی‌باشد و کیفیت کاری ترجمهپایین می شود. برای بالا بردن کیفیت ترجمه باید شخصی را انتخاب کنند که آن زبانآلمانی آشنایی کافی داشته باشد تا بتواند متن خوبی را ارئه دهد. این نکته در متونتخصصی بیشتر کاربرد دارد.


زبان آلمانی یک زبان کاملاً غنی می‌باشد.بیشترین کتاب‌های مهم و کاربردی به زبان آلمانی نوشته شده است از جمله کتبروانشناسی، فلسفی، دارو سازی، تاریخی، پزشکی، علمی، هنری، صنعتی و غیره به همینخاطر باید بتوان ترجمه‌ی دقیق از آن‌ها ارائه داد.

هر کدام از این مسائل به صورت خاصی ترجمهمی‌شوند ولی در ترجمه باید یک اصل را همیشه به یاد داشته باشید که شخص مترجم بایدبه هر دو زبان تسلط کافی داشته باشد. یعنی اینکه زبان مبدأ و زبان مقصد آشناییکامل داشته باشد تا بتواند متن‌های خوبی را ترجمه نماید.

برای اینکه یک ترجمه خوب از زبان آلمانیارائه شود باید قبل از هر چیز مفهوم متن یاد گرفته شود. در ترجمه زبان آلمانینباید به صورت کلمه به کلمه ترجمه را انجام داد بلکه باید سعی کرد که اصالت نوشتهحفظ شود. در ترجمه پایان نامه‌ها و مقالات تخصصی باید سعی شود که مفهوم را به صورتکامل به خواننده القا کرد. چرا که خواننده آشنایی کافی با موضوع دارد و این تنهابرای رساندن مفهوم است و نمی‌توان به صورت واژه به واژه ترجمه رو انجام داد.

در آخر وقتی که ترجمه انجام شد مترجم بایدبرای یراستاری متن اقدام کند و دقت کند که معنای کلمات و جملات تغییر نکند و یکمتن با کیفیت را به مشتری خود ارائه دهد.

چگونگی ترجمه فارسی به آلمانی

زبان آلمانی که به عنوان سومین زبان درسایت‌ها شناخته شده است برای اینکه بتوان ترجمه ی خوبی از آن ارائه داد باید نکاتیرا مورد توجه قرار داد.

·در قدم اول باید مترجمیکه قصد ترجمه را دارد آشنایی کامل با هر دو زبان فارسی و آلمانی داشته باشد.

·زبان آلمانی پر از استعاره‌ها وکنایه‌ها می‌باشد. زبان آلمانی و نوشته‌های آن سر شار از اصطلاحات عامیانه است کهیک مترجم خوب و کار کشته باید با این کلمات آشنایی داشته باشد.

·شباهت زیادی که زبان آلمانی به زبانانگلیسی و هلند دارد باعث شده است تا ترجمه‌ی این زبان به مقداری آسان شود.

·زبان آلمانی تشکیل شده از تعداد 26حرف می‌باشد. زبان آلمانی از 16 حرف و همچنین 6 فعل تشکیل شده است. این کلمات وفعل‌ها در متن با توجه به جنسیت و نوع متن در حال تغییر می‌باشند و کاربردهایمتفاوتی دارند.

·آشنایی و شناخت کافی گرامر زبانآلمانی یکی از اصولی است که یک مترجم باید در نظر بگیرد. چرا که آشنایی با اینزبان کمک می‌کند تا ترجمه‌ی درست و با کیفیتی ارائه شود.

·مترجم باید به مفهوم جمله‌ای که درحال ترجمه است دقت کند و بتواند به زبان آلمانی آن را بازگردانی کند.

در بعضی موارد که نیاز است وب سایت‌ها بهزبان آلمانی برگردانده شوند می‌توان از ابزارهای گوگل استفاده کرد ولی این درصورتی است که متن‌ها به صورت ساده باشند. اگر متن‌های نوشته شده در سایت شما بهصورت تخصصی است باید از افرادی که در این زمینه تخصص دارند کمک بگیرید تا بتوانیدیک سایت و ترجمه عالی داشته باشید.

در ضمن در ترجمه فارسی به آلمانی می‌توانپایان نامه‌ها، مقالات، کتاب‌ها و کاتالوگ‌ها را نام برد که در بعضی موارد نیاز بهترجمه دارند.

برای ترجمه کردن متون مورد نظر خود می‌توانیداز مراکز مترجمی استفاده کنید و یا اینکه به سایت‌های مورد نظر مراجعه شود.

قیمت ترجمه کردن سایت به زبانآلمانی

برای اینکه بر روی ترجمه‌ها ی زبان آلمانیو دیگر زبان ها قیمت گذاری انجام شود به شرایطی بستگی دارد، یعنی مؤسسات برای یکترجمه و قیمت گذاری آن به عواملی اهمیت می‌دهند و با توجه به آن قیمت گذاری راانجام می‌دهد. این عوامل به صورت زیر تعیین شده است:

-تعداد کلمات به کار رفته در متن: باتوجه به تعداد کلماتی که در متن استفاده شده است و به ازای هر کلمه قیمت گذاریانجام می‌شود.

-زمینه‌ی ترجمه: در قیمت گذاری بهاین موضوع دقت می‌شود که در چه زمینه‌ای باید ترجمه انجام شود به طور مثال قیمتترجمه متن‌های روانشناسی با متن‌های پزشکی متفاوت است. متن‌هایی که به صورت عمومیمی‌باشند و هیچ گونه متن تخصصی در آن‌ها وجود ندارد با قیمت‌های کمتری انجام میگیرند.

-کیفیت ترجمه: در بعضی مواقع نیازاست که ترجمه‌ها را به صورت طبقه بندی انجام شود، به این صورت که کیفیت معمولیبرای متون عمومی و غیر تخصصی استفاده می‌شود، از ترجمه کیفیت خوب برای استفاده درکتب دانشگاهی به کار می‌رود ، از ترجمه با کیفیت و خیلی خوب در موارد تخصصی و درمورد مقالاتی که در مجلات و ژورنال‌ها به چاپ می‌رسد استفاده می‌کنند.

-زبان مورد ترجمه: برای ترجمه زبانمورد نظر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند چرا که در بعضی موارد زبان‌هایی هستند کهترجمه آن‌ها مشکل بوده و مترجمین کمی وجود دارد مثل زبان چینی که قیمت آن در برابرزبان آلمانی بیشتر است.

مدت زمان ترجمه:

در مواقعی که نیاز است ترجمه با سرعتبیشتری انجام شود هزینه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. چرا که یک مترجم باید زمانبیشتری را برای ترجمه اختصاص دهد. در این مواقع باید هم سرعت عمل بالایی داشتهباشد و هم اینکه به کیفیت کار دقت کند که باعث می‌شود در قیمت گذاری تأثیر داشتهباشد.

لازم به ذکر است که این دلایل به عنوان یکیاز عواملی که در قیمت گذاری تأثیر دارد تعریف شده است ولی در کل این مترجم و موسسهاست که بر روی ترجمه قیمت گذاری را انجام می دهد و حتی می‌تواند قیمت کمتری را نیزپیشنهاد دهد.

زبان آلمانی نیز به عنوان یک زبان موردترجمه از این عوامل مستثنی نیست و باید در ترجمه‌ی آن دقت بالایی شود که این امردر قیمت گذاری آن تأثیر زیادی دارد.

اهمیت ترجمه سایت به زبان آلمانی

سایت‌ها هم اکنون با بالا رفتن تکنولوژی وفضای مجازی در حال گسترش هستند. به خاطر استفاده‌ی زیادی که مردم دنیا از آن می‌کننداکثر مشاغل، کسب و کارها به سمت استفاده از سایت‌ها روی آورده‌اند.

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم