ارسال شده در 3 تير 1398 توسط رسمی پارسیس
دسته بندی: خبرها
ترجمه کارت ملی نیز یکی دیگر از خدمات ویزه ترجمه مدارک در دارالترجمه رسمی پارسیس بوده که با استفاده از توان و مهارت مترجم رسمی قوه قضائیه به همراه تائییدات رسمی انجام می شود ترجمه کارت ملی

ترجمه کارت ملی 

صدور کارت ملی برای افراد توسط متولی این امر یعنی سازمان ثبت احوالکشور بوده که با استفاده از خدمات نوین دولت الکترونیک اقدام بهصدور کارت ملی هوشمندبرای تمامی ایرانیاننموده است لازم به ذکر است در صورتی ه همچنان نیاز به کارت ملی هوشمند داریدمیتوانید با مراجعه به ثبت احول این فرایند را انجام دهید اما بد نیست این نکته رابدانید درگاه الکترونیک دولت نیز با طراجی اپلیکیشن درگاه دولت این اقدام را بهصورت غیر حضوری انجام می دهد .

کارت ملی برای افراد به نوعی هویت و شناسنامه فرد بوده که برخی کشورها به جای شناسنامه از این کارت هوشمند استفاده میکنند اما در یران هم شناسنامهباب شده و هم کارت ملی و هر دو قابل استفاده است .

در کارت ملی هوشمند شماره ملی و اطلاعات فرد در تراشه سیم ان موجوداست .

برای ترجمه کارت ملی خود میتوانید از دارالترجمه رسمی پارسیس کمکبگیرید , زیرا دارالترجمه رسمی پارسیس با استفاده ازمترجم تخصصیزبان خارجه قادر استکارت ملی شما را ترجمه رسمی همراه با تائییدات بسته به نیاز شما انچام دهد.


 

ارسال دیدگاه

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم